ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE w Kłomnicach

ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE w Kłomnicach

Wzmocnienie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej  i zdrowotnej  wśród osób starszych powyżej 60 roku życia (seniorów) jest głównym celem projektu ASA LOWE. 

AKADEMIA SENIORA AKTYWNEGO to:

 • AKADEMIA (zgodnie z platońskim podejściem) to miejsce wiedzy, debaty publicznej, filozofowania, kształtowania wiedzy, umiejętności, postaw – czyli dzisiejszych kompetencji
 • SENIOR – osoba starsza wiekiem, posiadająca wiedzę, doświadczenie, autorytet z tym związany
 • AKTYWNY – przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś.

Akademia Seniora Aktywnego – to afirmacja doświadczenia, autorytetu i wieku poprzez współtworzenie, współuczestnictwo i współodpowiedzialność.
W swej filozofii działania opierał się o następujące zasady:

 • niezależności,
 • uczestnictwa,
 • opieki,
 • samorealizacji
 • godności.

Założenia projektu bazują na sprawdzonej w projekcie pilotażowym formule LOWE jako miejsc rzeczywistej partycypacji edukacyjnej osób starszych i ma być kontynuowana w formie odpowiadającej potrzebom i aspiracjom osób starszych. Przy czym metodologia  ASA stosowana przez LOWE będzie zawierać następujące wyzwania:

 1. Zapewnienie seniorom poczucia bezpieczeństwa fizycznego (np. opieka, pomoc w czynnościach dnia codziennego, usługi podtrzymujące zdrowie, ochrona przed przemocą i nadużyciami), socjalnego (świadczenia zapewniające należyty poziom konsumpcji) i społecznego (zapewnienie społecznego uczestnictwa);
 2. Jak najdłuższe utrzymanie aktywności i autonomii osób starszych
 3. Wzmacnianie nieformalnych więzi społecznych tworzących sieć wsparcia i zastępowanie ich wsparciem  formalnym,  gdy zachodzi taka potrzeba;
 4. Jak najdłuższe pozostawianie osób starszych w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania, jeżeli tego sobie życzą;
 5. Kształtowanie środowiska zamieszkania w taki sposób, by było przyjazne osobom starszym.

Projekt w Kłomnicach obejmuje 3 bloki tematyczne od września do końca grudnia 2019:

 • SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej u osób starszych, blok 32 godziny zajęć,
 • OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych, blok 64 godziny zajęć,
 • SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – KREATYWNIE I TWÓRCZO – rozwijanie umiejętności twórczych, blok 64 godziny zajęć,

Projekt ASA LOWE jest realizowany we współpracy Fundacji Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa z 10 ośrodkami LOWE w tym z Kłomnickim dzięki współpracy Urzędu Gminy Kłomnice!